Draag bij aan ons baanbrekende project om de olifanten te beschermen | International Fund for Animal Welfare

Draag bij aan ons baanbrekende project om de olifanten te beschermen

Om een van de laatste levensvatbare olifantenpopulaties van West-Afrika te redden, heeft het IFAW het eerste speurhondenteam opgericht voor de strijd tegen de illegale handel in bedreigde diersoorten in West-Afrika.

Help met een bijdrage in de kosten van hondenvoer, de bouw van een veterinaire behandelkamer met apparatuur, en toestellen voor de opleiding en training van de honden. Zelfs de kleinste gift zal onmiddellijk worden gebruikt waar deze het meest van nut is om de olifanten van Benin en wereldwijd kwetsbare diersoorten te helpen.

Doneer Nu
 €
Minimum payment €4.00.
 €
Minimum payment €4.00.
Persoonlijke gegevens
 

Wil je liever zelf een gift overmaken? Dat kan!
Ten name van Stichting IFAW
IBAN: NL76INGB0000310313
BIC: INGBNL2A
Onder vermelding van: NONDX190001010
Hartelijk dank!

Automatische incasso
Wanneer je op Doneer Nu klikt, ga je akkoord met de voorwaarden van deze transactie.
Privacy Policy
 • Voor iDEAL:Privacyverklaring - Collect1.Verantwoordelijke Wij, Ingenico Financial Solutions SA/NV, zijn de verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens zoals beschreven in de onderhavige privacyverklaring. Dit zijn onze adresgegevens Ingenico Financial Solutions SA/NV Woluwedal/Boulevard de la Woluwe, 102 1200 Brussel Ondernemingsnummer: 0886.476.763 2. Welk type persoonsgegevens verwerken we en uit welke bron zijn uw persoonsgegevens afkomstig? Welke persoonsgegevens gebruiken we? Financiële gegevens, externe gegevens en maatschappelijke gegevens ofwel
  • de persoonsgegevens die u moet verstrekken wanneer u de betaalwijze hebt gekozen, of
  • eventuele andere persoonsgegevens die u hebt doorgegeven aan onze klant (de online webshop waarbij u momenteel goederen of diensten koopt) en die onze klant aan ons verzendt. De online webshop bepaalt of en welke persoonsgegevens aan ons worden verzonden.
  Meer specifiek:
  • Rekeninggegevens zoals het creditcardnummer, de CVC-code, het bankrekeningnummer;
  • Identiteitgegevens zoals uw voor- en achternaam, uw unique identifier;
  • Communicatiegegevens zoals e-mailadres, telefoonnummer;
  • Contactgegevens zoals thuisadres, leveringsadres;
  • Transactiegegevens zoals type goederen die u hebt gekocht, gegevens over de aankoop, gebruik van een waardebon;
  • Al uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, hebt u zelf verstrekt, hetzij vandaag hetzij in het verleden, hetzij rechtstreeks aan ons hetzij aan uw leverancier die uw persoonsgegevens heeft doorgestuurd naar Ingenico.
  3. Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens en wat is de wettelijke grondslag voor de verwerking? i) Wij verwerken uw persoonsgegevens om de betaling uit te voeren voor de aankoop die u in een webshop doet en om uw leverancier op de hoogte te houden over de uitvoering van deze betaling. De wettelijke grondslag voor deze verwerking is de uitvoering van een overeenkomst waarvan u partij bent, met andere woorden: door de verwerking bent u in staat om de leverancier voor uw online aankoop te betalen. ii) Wij verwerken uw persoonsgegevens met het doel om frauduleuze betalingen op te sporen en te voorkomen. De wettelijke grondslag voor deze verwerking is de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen om het online betalingsverkeer tegen online fraude te beschermen. iii) Wij verwerken uw persoonsgegevens ter naleving van de in de toepasselijke wetgeving vastgestelde wettelijke verplichtingen inzake de strijd tegen witwaspraktijken en de financiering van terrorisme. Daarnaast verwerken wij uw persoonsgegevens om te voldoen aan verzoeken die we mogelijk ontvangen van rechtshandhavingsinstanties en andere gerechtelijke of bestuurlijke autoriteiten. De wettelijke grondslag voor deze verwerking is het nakomen van een wettelijke verplichting waaraan we ons moeten houden, of de noodzaak om uw persoonsgegevens te verwerken voor het uitvoeren van een taak die in het openbaar belang is. 4.Met wie delen we u persoonsgegevens? De tussenkomst van andere partijen is vereist voor het uitvoeren van de betaling voor de aankoop die u bij een webshop doet en voor de detectie of het om een frauduleuze betaling gaat. Dit zijn partijen met wie wij een contractuele relatie hebben en die ons diensten verlenen en ondersteuning bieden. Het kan ook voorkomen dat wij uw persoonsgegevens naar gerechtelijke of bestuurlijke autoriteiten moeten sturen ter nakoming van een wettelijke verplichting. Er zijn bijvoorbeeld omstandigheden waarin we wettelijk verplicht zijn om bepaalde informatie naar de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) of de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) te verzenden. Soms is de verwerking van uw persoonsgegevens vereist voor het uitvoeren van een taak die in het openbaar belang is en wordt ons door rechtshandhavingsinstanties of andere gerechtelijke of bestuurlijke autoriteiten gevraagd om uw persoonsgegevens te verstrekken. Zo kan de politie ons om bepaalde informatie vragen. 5.Zijn wij van plan uw persoonsgegevens te verzenden naar een land buiten de Europese Economische Ruimte dat volgens de Europese Commissie geen adequaat niveau van bescherming biedt? In dat geval zullen wij een overeenkomst sluiten met een dergelijke ontvanger om te waarborgen dat deze uw persoonsgegevens volgens de bepalingen van de AVG verwerkt. Als u inzage in deze overeenkomst wenst, is dat mogelijk tijdens kantooruren (9.00 tot 17.00 uur) ten kantore van Ingenico Financial Solutions SA/NV (zie artikel 1). Bij bezoek aan ons kantoor moet u uw identiteitskaart of paspoort meenemen. 6.Welke criteria worden gehanteerd om de bewaartermijn van uw persoonsgegevens te bepalen? Als aanbieder van betalingsdiensten zijn wij wettelijk verplicht om gedurende een bepaalde periode informatie te bewaren over de aankoop die u online doet. Daarom bewaren wij uw persoonsgegevens gedurende de wettelijk verplichte termijn, dat wil zeggen 10 jaar vanaf het moment waarop we de persoonsgegevens ontvangen. Er is één uitzondering op het bovenstaande, namelijk met betrekking tot de CVC-code die u opgeeft wanneer u met een creditcard betaalt. De bewaartermijn voor deze CVC-code is maximaal 2 uur vanaf het moment dat we deze ontvangen. 7.Wat zijn uw rechten en waar kunt u een klacht indienen? Voor zover u daartoe bevoegd bent en mits alle bepalingen in de toepasselijke wetgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens in acht zijn genomen, hebt u als betrokkene het recht uw persoonsgegevens op te vragen, te laten corrigeren of wissen, om te verzoeken om inperking van verwerking of om bezwaar te maken tegen verwerking, en ook hebt u het recht van gegevensportabiliteit. Voor de uitoefening van de hier genoemde rechten, richt u een gemotiveerd schriftelijk verzoek aan onze statutaire zetel (zie hierboven) of stuurt u een e-mail naar privacy@fs.ingenico.com. Vermeld in deze brief of e-mail uw naam, adres en het telefoonnummer waarop u tijdens kantooruren bereikbaar bent. Voeg ook een kopie bij van beide zijden van uw identiteitskaart of paspoort (we hebben uw naam, uw geboortedatum en de vervaldatum van het document nodig; alle overige informatie kunt u zwartmaken) en geef de door u gewenste precieze mate aan. Wij maken u er ook op attent dat u het recht hebt om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthouder. 8.Wat is de aard van de verplichting om uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken en wat zijn de gevolgen als u dat niet doet? Afhankelijk van het doel waarvoor uw persoonsgegevens worden verwerkt, bent u contractueel of wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens te verstrekken. Zoals hierboven toegelicht verwerken wij uw persoonsgegevens in sommige gevallen om de betaling voor uw online aankoop uit te voeren en om uw leverancier te informeren over de uitvoering van deze betaling. In die gevallen bent u contractueel verplicht om uw persoonsgegevens te verstrekken omdat dit samenhangt met de betaling voor een aankoop die u in een webshop doet. In andere gevallen bent u mogelijk wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens te verstrekken (bijvoorbeeld wanneer wij een wettelijke verplichting moeten nakomen inzake de strijd tegen witwaspraktijken en de financiering van terrorisme of wanneer wij moeten voldoen aan verzoeken van bevoegde autoriteiten). Als wij uw persoonsgegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van uw betaling via de gekozen betaalwijze, niet ontvangen, kunt u uw online aankoop niet via deze betaalwijze betalen.
Jouw gift is een essentiële bijdrage aan de missie van het IFAW om dieren tegen wreedheden en uitbuiting te beschermen en zal worden ingezet daar waar het 't meest nodig is om hun lijden te verzachten.
Het IFAW behandelt persoonlijke informatie in overeenstemming met ons privacybeleid.
Door op DONEER NU te klikken wordt uw donatie per creditkaart veilig verwerkt.
Andere manieren van schenken